Taleapraksi er talevansker som oppstår når hjernen gir feil signaler til musklene i lepper, munn og svelg. Da har en vansker med å lage språklydene og en opplever mye motorisk strev og lydforvekslinger når en skal snakke. Talevansken skyldes en redusert evne til å planlegge og utføre viljestyrte bevegelser knyttet til uttale. Talevansken kan påvirke talemelodien og artikulasjonen.
Disse talevanskene oppstår selv om musklene i munnen ikke er lammet. Dette er en programmeringsvanske. En har da vansker med å gjøre bestemte bevegelser med taleapparatet på en kontrollert måte. Taleapraksi forekommer ofte samtidig med afasi.

En skiller gjerne mellom taleapraksi og oralapraksi. Oralapraksi vil si vansker med å gjøre viljestyrte munnmotoriske bevegelser på oppfordring. En kan da ha vansker med f.eks. å gape, suge, kremte, hoste, blåse og bevege stemmebåndene. En kan også ha vansker med å svelge på oppfordring pga. oralapraksi.

Det er nødvendig med en grundig kartlegging av hvorvidt vansker skyldes taleapraksi, dysartri, afasi eller en kombinasjon av disse, da dette avgjør hvilken behandling som er hensiktsmessig.

Kilde: Afasi.no

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE