Stemmevansker kan skyldes sykdom, skade eller feil bruk av stemmen. En skiller gjerne mellom organiske stemmevansker og funksjonelle stemmevansker.

Organiske stemmevansker

Organiske stemmevansker kan skyldes utvekster, sykdom eller skade som
påvirker evnen til å produsere stemme. Forandringer i struktur som f.eks ødem
eller pareser kan endre stemmebåndenes bevegelser.
Organiske stemmevansker kan være medfødt eller ervervede.
Stemmevansker kan også oppstå etter et hjerneslag, eller ved nevrologiske
sykdommer som f.eks. multippel sklerose eller Parkinson sykdom.
Ved organiske stemmevansker kan stemmekvaliteten bli hes, skurrete, ustabil
og/eller kraftløs. Dersom det er organiske forandringer på stemmebåndene er
behandlingen ofte medisinsk, men det kan være aktuelt med logopedisk
behandling i etterkant av f.eks. en operasjon.

Funksjonelle stemmevansker

Funksjonelle stemmevansker skyldes som oftest overforbruk av stemmen.
Funksjonelle stemmevansker er de vanligste stemmevanskene, og disse
vanskene kommer som et resultat av hvordan vi bruker pust og stemme.
Stemmekrevende yrker og aktiviteter som krever mye stemmebruk kan påvirke
strupen over tid og gi strukturelle forandringer i strupen, som f.eks.
stemmebåndsknuter. Dårlig inneklima, astma/allergier, støy og stress kan også
påvirke stemmen. Stemmehvile vil for mange være nok for å få tilbake
stemmen, men i noen tilfeller vil en ha behov for øvelser for å tilbake
stemmen.

Før en starter logopedisk behandling av stemmevansker er det nødvendig med
en undersøkelse av øre-nese- hals lege. Funksjonelle stemmevansker og
stemmevansker som kan skyldes alvorlig sykdom kan høres likt ut, så det er
viktig at en øre- nese-hals lege undersøker strupen før en starter med
logopedisk behandling. Resultatet av en ØNH-undersøkelse er avgjørende for
hvilken stemmebehandling som velges.

Les mer på Statped.no

KONTAKT VIKEN LOGOPEDTJENESTE